5'-((3,5-dicarboxyphenyl)ethynyl)-[1,1':3',1''-terphenyl]-4,4''-dicarboxylic acid

5'-((3,5-dicarboxyphenyl)ethynyl)-[1,1':3',1''-terphenyl]-4,4''-dicarboxylic acid

货号 P0003184
CAS 1542480-30-7
分子式 C30H18O8
分子量 506.45